Close
0 izdelkov
Vaša košarica je prazna
Prodajni program
  Filters
  Preferences
  Iščite po spletni lekarni...

  Katalog informacij javnega značaja Lekarne DRAVLJE

  Lekarna DRAVLJE objavlja na podlagi:

  • Zakona o dostopu do informacij javnega značaja in
  • Uredbe o posredovanju informacij javnega značaja: Katalog informacij javnega značaja na svojih spletnih straneh. Stran je zasnovana s povezavami na različne spletne strani.

  Predstavitev zakona

  Državni zbor Republike Slovenije je na svoji seji dne 25.2.2003 sprejel Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) in ga objavil v Uradnem listu RS, št. 24/2003.

  1. Osnovni podatki o katalogu

  Naziv zavoda: Lekarna Dravlje, Metka Milovanovič
  Odgovorna uradna oseba: Metka Milovanovič, mag. farm.,spec. koncesionarka
  Datum prve objave kataloga: November 2009
  Datum zadnje spremembe: November 2009
  Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.lekarna-dravlje.si/, poglavje "Informacije javnega značaja"
  Druge oblike kataloga: Katalog je dostopen v pisni obliki pri odgovorni osebi Lekarne Dravlje

  2. Splošni podatki o Lekarni Dravlje in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

  2.a podatki o organizaciji

  Kratek opis delovnega področja:

  Dejavnost lekarne obsega:
  1. nabava in izdaja zdravil za uporabo v humani medicini,
  2. nabava in izdaja farmacevtskih snovi,
  3. nabava in izdaja medicinskih pripomočkov,
  4. nabava in izdaja zdravil za uporabo v veterinarski medicini,
  5. nabava in izdaja sredstev za dezinfekcijo in dezinsekcijo,
  6. nabava in izdaja sredstev za nego in varovanje zdravja in drugih izdelkov,
  7. izdelava magistralnih pripravkov,
  8. izdelava sterilnih pripravkov,
  9. izdelava in priprava sredstev za nego in varovanje zdravja,
  10. vodenje predpisane dokumentacije,
  11. izvajanje svetovalne in strokovno informativne dejavnosti s področja uporabe zdravil in medicinskih
  12. pripomočkov in sredstev za varovanje zdravja,
  13. izvajanje farmacevtske skrbi,
  14. izvajanje znanstveno in strokovno raziskovalnega dela,
  15. spremljanje neželenih škodljivih učinkov zdravil in medicinskih pripomočkov,
  16. spremljanje uvajanja novih zdravil in predlaganje njihove uporabe zdravnikom,
  17. praktično usposabljanje študentov in dijakov
  18. izvajanje programa specializacije iz klinične farmacije in programa specializacije iz lekarniške farmacije

  2.b podatek o uradnih osebah, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja

  Pristojna oseba: Metka Milovanovič, mag.farm.,spec., koncesionarka
  Tel. 01/510 33 20
  e-naslov: metka@lekarna-dravlje.si

  2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja

  Državni predpisi:
  http://zakonodaja.gov.si
   
  Temeljni predpisi za področje lekarniške dejavnosti:
  Zakon o zdravstveni dejavnosti - uradno prečiščeno besedilo/ZZDej-UPB2/
  (Ur.l. RS, št. 23/05 - uradno prešičiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/1388/16 – ZdZPZD in 64/17)
  Zakon o lekarniški dejavnosti - uradno prečiščeno besedilo/ZLD-1/
  (Uradni list RS, št. 85/16 in 77/17)

  Pravilnik o pogojih za opravljanje lekarniške dejavnosti Uradni list RS, št. 28/18 in 71/18

  Zakon o zdravilih in medicinskih pripomočkih /ZZMP/
  (Ur.l. RS, št. 101/1999, 70/2000, 7/2002, 13/2002, 67/2002, 47/2004)
  Zakon o zdravilih (ZZdr-1)
  Ur.l. RS, št. 31/2006
  Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - uradno prečiščeno besedilo /ZZVZZ-UPB1/
  (Ur.l. RS, št. 20/2004)
   
  Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja
  (http://www.zzzs.si/)
   
  Drugi pomembnejši predpisi:
  Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP)
  Ur.l. RS, št. 15/2008
  Zakon o varstvu potrošnikov - uradno prečiščeno besedilo /ZVPot-UPB2/
  (Ur.l. RS, št. 98/2004)
  Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS 59/99, 57/01,59/01, 52/02)
  Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Ur.l.RS 24/03)
  Uredba o posredovanju informacij javnega značaja
  Uredba o stroških posredovanja informacij javnega značaja
   
  Predpisi so dostopni na spletnem naslovu http://zakonodaja.gov.si
   
  Opozorilo:
  Pri dostopu do predpisov na navedenem spletnem mestu gre za neuradna prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerih lekarna ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

  2.d Seznam predlogov predpisov

  Predlogi predpisov:

  Predpisi v obravnavi so dostopni na spletnih naslovih:
  - na vladi
  - v državnem zboru
  Opozorilo:
  Pri dostopu do predpisov na navedeni spletni strani gre za neuradna prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerih lekarna ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

  2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

  2.f Seznam vrst storitev

  2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja Lekarna Dravlje

  2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

  2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

  Pomembnejši dogodki, odločitve in novosti:

  Napotki glede izvrševanja pravic v zvezi z dostopom do informacij javnega značaja: V kolikor na podlagi predpisov o dostopu do informacij javnega značaja vlagate pisno ali ustno zahtevo za dostop do informacije, za katero smatrate, da je javnega značaja, vas prosimo, da jo naslovite na pristojno uradno osebo Lekarne Dravlje.
  Stroškovnik za obračun materialnih stroškov nastalih pri posredovanju informacij javnega značaja: Lekarna Dravlje je upravičena prosilcem informacij javnega značaja zaračunati materialne stroške posredovanja informacij javnega značaja skladno z Uredbo o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja..
  Druge informacije javnega značaja  

  3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

  Opis dostopa do posameznih sklopov informacij: Dostop do informacij javnega značaja iz kataloga je možen preko spletne strani http://www.lekarna-dravlje.si, poglavje "informacije javnega značaja".